Regulamin imprezy


Regulamin imprezy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin niniejszy (dalej „Regulamin”) ma zastosowanie do imprez organizowanych przez FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203, zwaną dalej: „Organizatorem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.

2.Regulamin ma zastosowanie do każdej imprezy organizowanej przez Organizatora (zwanej dalej: „Imprezą”) oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Imprezy (zwanym dalej: „Uczestnikiem”), chyba że Organizator ogłosi odrębny regulamin danej Imprezy (dalej: „Regulamin Szczególny”), w szczególności w przypadku Imprezy mającej status imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.). W przypadku ogłoszenia przez Organizatora dla danej Imprezy Regulaminu Szczególnego, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do tej Imprezy wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Szczególnym, chyba że Regulamin Szczególny wyłącza wprost stosowanie niniejszego Regulaminu w całości albo w określonej części.

3.Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie. Wzięcie udziału w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

§ 2 PRAWO DO UDZIAŁU W IMPREZIE

1.Uprawnienie Uczestnika do wstępu na teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego oryginalnego biletu wstępu na Imprezę wystawionego przez Organizatora lub pochodzącego od dystrybutora uprawnionego przez Organizatora (dalej: „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega, że jeden Uczestnik jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 10 (dziesięć) Biletów na daną Imprezę. Regulamin Szczególny lub inne obowiązujące dla danej Imprezy regulaminy (np. regulamin sprzedaży obowiązujący u podmiotu trzeciego, odpowiedzialnego za sprzedaż i dystrybucję biletów wstępu na daną Imprezę) mogą wprowadzać dodatkowe lub inne zasady wstępu na daną Imprezę, w szczególności wymóg dokonania rejestracji lub inne limity w zakresie liczby nabywanych Biletów.

2.Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się wcześniej z Regulaminem oraz Regulaminem Szczególnym dla danej Imprezy, jeśli został ogłoszony i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Każdy Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania innych, obowiązujących dla danej Imprezy regulaminów, w szczególności regulaminu obiektu, w/na którym odbywa się Impreza oraz regulaminu sprzedaży obowiązującego u podmiotu trzeciego, odpowiedzialnego za sprzedaż i dystrybucję biletów wstępu na daną Imprezę.

3.W przypadku powzięcia przez Organizatora jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości danych, rzeczywistego stanu lub prawdziwości oświadczeń złożonych przez Uczestnika, związanych z nabyciem przez Uczestnika prawa do udziału w Imprezie (np. danych i oświadczeń złożonych w trakcie rejestracji), Organizator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dowodów potwierdzających takie dane, rzeczywisty stan lub oświadczenia, np. okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub złożenia dodatkowych oświadczeń lub oświadczeń w określonej formie (np. na piśmie).

4.Na teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik obowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk.

5.Przez dokument potwierdzający tożsamość należy rozumieć dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i wskazanie imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikujących daną osobę.

6.Bilet uprawnia do wejścia i przebywania na terenie Imprezy wyłącznie jedną osobę, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. Zabronione jest odstępowanie Biletu innym osobom.

7.Wszyscy Uczestnicy na terenie Imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora części Biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na teren Imprezy. W przypadku utraty lub uszkodzenia Biletu lub konieczności opuszczenia terenu Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora. W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym, Regulamin Szczególny obowiązujący dla danej Imprezy może wprowadzać szczegółowe procedury postępowania.

8.Stwierdzenie przez Organizatora na terenie Imprezy u danego Uczestnika braku Biletu lub posiadanie Biletu uszkodzonego, uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy przez Uczestnika, który traci wtedy prawo do przebywania na terenie Imprezy.

9.Bilety na daną Imprezę mogą dzielić się na kategorie, uprawniające do jednokrotnego lub wielokrotnego wejścia na teren Imprezy (np. karnety) lub uprawniające do wejścia na teren określonych stref w ramach Imprezy (np. płyta, trybuny, strefa VIP). W ramach danej Imprezy mogą być również sprzedawane Bilety imienne.

10.Sprzedaż Biletów na daną Imprezę może się odbywać:

 • a)na stronie internetowej dedykowanej dla danej Imprezy, na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej podmiotów trzecich (np. na stronie www.eventim.pl) jako bilety elektroniczne lub
 • b)w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Bilety sprzedawane są po cenie określonej w treści Biletu. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Zgodnie zaś z § 2 tego artykułu: "Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne".

11.Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych ani promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także nie może być używany do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

12.Dzieci poniżej 5 roku życia nie mają wstępu na Imprezę. Uczestnik Imprezy w wieku od 5 do 15 roku życia bierze udział w Imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Imprezy jest przebywanie pod opieką przedstawiciela ustawowego, posiadającego Bilet wstępu do tej samej strefy co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany przed wejściem na teren Imprezy podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią (do pobrania tutaj) i złożyć je u Organizatora.

13.Uczestnik w wieku od 15 do 18 lat bierze udział w Imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Imprezy jest złożenie u Organizatora oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Imprezie oraz odpowiedzialności za osobę małoletnią podpisanego przez przedstawiciela ustawowego.

14.W ramach danej Imprezy mogą funkcjonować specjalne kategorie Biletów, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, na odpowiednio wydzielone i oznaczone w ramach tych kategorii miejsca, przystosowane dla takich osób. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet, o którym mowa powyżej, jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun takiej osoby nie musi posiadać własnego odrębnego Biletu wstępu na Imprezę, a Bilet osoby niepełnosprawnej uprawnia opiekuna do wejścia na teren Imprezy i towarzyszenia osobie niepełnosprawnej. Każdej osobie niepełnosprawnej, o której mowa powyżej na podstawie takiego Biletu może towarzyszyć tylko jeden opiekun.

15.W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że opiekun osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w ust. 14 powyżej jest również Uczestnikiem i mają do niego zastosowanie zasady i warunki uczestnictwa w Imprezie określone w Regulaminie.

16.W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.

17.Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.W zakresie zakazów wnoszenia oraz innych ograniczeń dotyczących przebywania na terenie Imprezy zabrania się wnoszenia na teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie Imprezy.

2.Zabronione jest także wnoszenie, wprowadzanie na teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy:

 • a)kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
 • b)instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
 • c)jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać, w ocenie Organizatora lub jego przedstawicieli, niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli ze spiczastym zakończeniem, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
 • d)flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub jego przedstawicieli;
 • e)siedziska składanego lub turystycznego;
 • f)żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;
 • g)zwierząt.

3.W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na teren Imprezy rzeczy lub zwierzęcia, wbrew zakazowi, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy takiego Uczestnika.

4.Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.

5.W związku z wystąpieniem sytuacji wyjątkowej (np. epidemiiCOVID-19 lub innej choroby zakaźnej) Organizator zastrzega, że podczas Imprezy, w tym również przed wejściem na teren Imprezy, mogą obowiązywać określone, aktualne w danym momencie i przepisane prawem ograniczenia lub wymogi związane z wystąpieniem takiej sytuacji. Szczegółowe zasady, w tym dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora i podane do wiadomości np. na stronie internetowej Organizatora. W ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać ograniczenia i wymogi w tym zakresie, określone także przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt lub teren, na którym odbywa się Impreza) – o ich szczegółach Uczestnik Imprezy zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej (w szczególności w Regulaminie Szczególnym, na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy, także poprzez odpowiednie ogłoszenia, w tym na piśmie lub w formie komunikatów głosowych).

6.Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania wyznaczy ochronę lub swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu Imprezy.

7.Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na terenie Imprezy osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy lub osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości, a także osobom, które nie przestrzegają zasad lub nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

8.Impreza może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub kontynuowanie może zagrażać bezpieczeństwu Uczestników lub osób trzecich. Organizator zastrzega także, że ze względu na okoliczności opisane w ust. 5 powyżej, może istnieć ryzyko opóźnienia, zmiany zasady lub nawet rezygnacji z przeprowadzenia Imprezy ze względu na wprowadzenie określonych ograniczeń przez władze.

9.Zabronione jest tarasowanie lub zastawianie wyjść lub dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych lub hydrantów, a także innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

10.Uczestnik Imprezy, w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub mienia na terenie Imprezy powinien:

 • a)natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;
 • b)bezwzględnie stosować się do poleceń organów ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
 • c)kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;
 • d)unikać wywoływania paniki;
 • e)bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§ 4 OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

1.Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

2.Organizator informuje, że nawet wdrożenie przez Organizatora, przy organizacji Imprezy, wszelkich koniecznych procedur w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny Uczestników oraz zastosowanie przez Uczestnika wszelkich wymaganych środków bezpieczeństwa i higieny nie wyklucza całkowicie ryzyka infekcji chorobą zakaźną, w tym wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub innym organizmem chorobotwórczym (patogenem).

3.Organizator informuje, że nie zapewnia ubezpieczenia (np. od następstw nieszczęśliwych wypadków), które obejmowałoby swoim zakresem choroby, wypadki, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w związku z udziałem w Imprezie.

4.Organizator informuje, że każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć swoje rzeczy przed zaginięciem oraz nie powinien ich pozostawiać bez nadzoru w trakcie trwania Imprezy.

§ 5 POZOSTAŁE OGRANICZENIA

1.Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym (np. happeningów, zbierania podpisów) na terenie Imprezy podczas jego trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

2.Zabrania się prezentowania w trakcie Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

§ 6 REKLAMACJE

1.Reklamacje związane z Imprezą mogą być składane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub przesłane e-mailem na adres: contact@fkpscorpio.pl w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Imprezy.

2.Składający reklamację winien podać: imię i nazwisko, przyczynę reklamacji, adres do korespondencji oraz adres e-mail.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona, a składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W przypadku, kiedy Organizator stwierdzi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym zasad lub warunków uczestnictwa w Imprezie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Imprezy i nakazania Uczestnikowi opuszczenia terenu Imprezy. W przypadku wykluczenia, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania żadnych świadczeń przysługujących z tytułu uczestnictwa w Imprezie, a także odszkodowań lub innych rekompensat, w tym pieniężnych.

2.Na Imprezie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych mogą być sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe. Sprzedaż i podawanie mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany zasad, daty (w tym godziny), miejsca lub programu Imprezy, bez wcześniejszego uprzedzenia, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się części lub całości Imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna niezawiniona przez Organizatora przyczyna uniemożliwiająca występ danego wykonawcy lub przypadki, gdy odwołanie albo zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub zapewnienia niezakłóconego przebiegu Imprezy, w tym w przypadku wprowadzenia przez władze publiczne określonych ograniczeń w zakresie organizacji imprez, które uniemożliwiają odbycie się części lub całości Imprezy. W przypadkach, o których mowa powyżej, Uczestnikom przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa lub wynikające z odpowiednich odrębnych oświadczeń Organizatora lub regulaminów (np. regulaminu sprzedaży obowiązującego u podmiotu trzeciego, odpowiedzialnego za sprzedaż i dystrybucję biletów wstępu na daną Imprezę).

4.Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

5.Niezależnie od postanowień ust. 4 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów i partnerów Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor lub partner może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

6.Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

7.Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na terenie Imprezy oraz na stronie www.fkpscorpio.pl, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres office@fkpscorpio.pl, jest przesyłany w formie e-mail.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

9.We wszystkich sprawach dotyczących Imprezy, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.