Regulamin imprezy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin niniejszy (dalej „Regulamin”) ma zastosowanie do imprez organizowanych przez FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203, zwaną dalej: „Organizatorem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.

2.Regulamin ma zastosowanie do każdej imprezy organizowanej przez Organizatora (zwanej dalej: „Imprezą”) oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Imprezy (zwanym dalej: „Uczestnikiem”), chyba że Organizator ogłosi odrębny regulamin danej Imprezy (dalej: „Regulamin Szczególny”), w szczególności w przypadku Imprezy mającej status imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.). W przypadku ogłoszenia przez Organizatora dla danej Imprezy Regulaminu Szczególnego, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do tej Imprezy wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Szczególnym, chyba że Regulamin Szczególny wyłącza wprost stosowanie niniejszego Regulaminu w całości albo w określonej części.

3.Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie. Wzięcie udziału w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

§ 2 PRAWO DO UDZIAŁU W IMPREZIE

1.Uprawnienie Uczestnika do wstępu na teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego oryginalnego biletu wstępu na Imprezę wystawionego przez Organizatora lub pochodzącego od dystrybutora uprawnionego przez Organizatora (dalej: „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega, że jeden Uczestnik jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 10 (dziesięć) Biletów na daną Imprezę. Regulamin Szczególny lub inne obowiązujące dla danej Imprezy regulaminy (np. regulamin sprzedaży obowiązujący u podmiotu trzeciego, odpowiedzialnego za sprzedaż i dystrybucję biletów wstępu na daną Imprezę) mogą wprowadzać dodatkowe lub inne zasady wstępu na daną Imprezę, w szczególności wymóg dokonania rejestracji lub inne limity w zakresie liczby nabywanych Biletów.

2.Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się wcześniej z Regulaminem oraz Regulaminem Szczególnym dla danej Imprezy, jeśli został ogłoszony i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Każdy Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania innych, obowiązujących dla danej Imprezy regulaminów, w szczególności regulaminu obiektu, w/na którym odbywa się Impreza oraz regulaminu sprzedaży obowiązującego u podmiotu trzeciego, odpowiedzialnego za sprzedaż i dystrybucję biletów wstępu na daną Imprezę.

3.W przypadku powzięcia przez Organizatora jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości danych, rzeczywistego stanu lub prawdziwości oświadczeń złożonych przez Uczestnika, związanych z nabyciem przez Uczestnika prawa do udziału w Imprezie (np. danych i oświadczeń złożonych w trakcie rejestracji), Organizator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dowodów potwierdzających takie dane, rzeczywisty stan lub oświadczenia, np. okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub złożenia dodatkowych oświadczeń lub oświadczeń w określonej formie (np. na piśmie).

4.Na teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik obowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk.

5.Przez dokument potwierdzający tożsamość należy rozumieć dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i wskazanie imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikujących daną osobę.

6.Bilet uprawnia do wejścia i przebywania na terenie Imprezy wyłącznie jedną osobę, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. Zabronione jest odstępowanie Biletu innym osobom.

7.Wszyscy Uczestnicy na terenie Imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora części Biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na teren Imprezy. W przypadku utraty lub uszkodzenia Biletu lub konieczności opuszczenia terenu Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora. W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym, Regulamin Szczególny obowiązujący dla danej Imprezy może wprowadzać szczegółowe procedury postępowania.

8.Stwierdzenie przez Organizatora na terenie Imprezy u danego Uczestnika braku Biletu lub posiadanie Biletu uszkodzonego, uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy przez Uczestnika, który traci wtedy prawo do przebywania na terenie Imprezy.

9.Bilety na daną Imprezę mogą dzielić się na kategorie, uprawniające do jednokrotnego lub wielokrotnego wejścia na teren Imprezy (np. karnety) lub uprawniające do wejścia na teren określonych stref w ramach Imprezy (np. płyta, trybuny, strefa VIP). W ramach danej Imprezy mogą być również sprzedawane Bilety imienne.

10.Sprzedaż Biletów na daną Imprezę może się odbywać:

a) na stronie internetowej dedykowanej dla danej Imprezy, na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej podmiotów trzecich (np. na stronie www.eventim.pl) jako bilety elektroniczne lub

b) w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Bilety sprzedawane są po cenie określonej w treści Biletu. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Zgodnie zaś z § 2 tego artykułu: "Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne".

11.Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych ani promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także nie może być używany do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

12.Uczestnik w wieku do 15 roku życia bierze udział w Imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Imprezy jest przebywanie pod opieką przedstawiciela ustawowego, posiadającego Bilet wstępu do tej samej strefy co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany przed wejściem na teren Imprezy podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią (do pobrania tutaj) i złożyć je u Organizatora.

13.Uczestnik w wieku od 15 do 18 lat bierze udział w Imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Imprezy jest złożenie u Organizatora oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Imprezie oraz odpowiedzialności za osobę małoletnią podpisanego przez przedstawiciela ustawowego.

14.W ramach danej Imprezy mogą funkcjonować specjalne kategorie Biletów, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, na odpowiednio wydzielone i oznaczone w ramach tych kategorii miejsca, przystosowane dla takich osób. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet, o którym mowa powyżej, jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun takiej osoby nie musi posiadać własnego odrębnego Biletu wstępu na Imprezę, a Bilet osoby niepełnosprawnej uprawnia opiekuna do wejścia na teren Imprezy i towarzyszenia osobie niepełnosprawnej. Każdej osobie niepełnosprawnej, o której mowa powyżej na podstawie takiego Biletu może towarzyszyć tylko jeden opiekun.

15.W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że opiekun osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w ust. 14 powyżej jest również Uczestnikiem i mają do niego zastosowanie zasady i warunki uczestnictwa w Imprezie określone w Regulaminie.

16.W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.

17.Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.W zakresie zakazów wnoszenia oraz innych ograniczeń dotyczących przebywania na terenie Imprezy zabrania się wnoszenia na teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie Imprezy.

2.Zabronione jest także wnoszenie, wprowadzanie na teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy:

a)kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;

b)instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;

c)jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać, w ocenie Organizatora lub jego przedstawicieli, niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli ze spiczastym zakończeniem, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;

d)flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub jego przedstawicieli;

e)siedziska składanego lub turystycznego;

f)żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;

g)zwierząt.

3.W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na teren Imprezy rzeczy lub zwierzęcia, wbrew zakazowi, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy takiego Uczestnika.

4.Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.

5.W związku z epidemią COVID-19 Organizator przypomina i zastrzega, że podczas Imprezy, w tym również przed wejściem na teren Imprezy, obowiązują określone, aktualne w danym momencie i przepisane prawem ograniczenia lub wymogi związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W szczególności, zasady bezpieczeństwa i higieny w powyższym zakresie ustala Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący jego integralną część. W ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać ograniczenia i wymogi w tym zakresie, określone także przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt lub teren, na którym odbywa się Impreza) – o ich szczegółach Uczestnik Imprezy zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej (w szczególności w Regulaminie Szczególnym, na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy, także poprzez odpowiednie ogłoszenia, w tym na piśmie lub w formie komunikatów głosowych).

6.Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania wyznaczy ochronę lub swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu Imprezy.

7.Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na terenie Imprezy osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy lub osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości, a także osobom, które nie przestrzegają zasad lub nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, w tym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8.Impreza może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub kontynuowanie może zagrażać bezpieczeństwu Uczestników lub osób trzecich. Organizator zastrzega także, że ze względu na epidemię COVID-19, istnieje ryzyko opóźnienia, zmiany zasad lub nawet rezygnacji z przeprowadzenia Imprezy ze względu na wprowadzenie określonych ograniczeń przez władze.

9.Zabronione jest tarasowanie lub zastawianie wyjść lub dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych lub hydrantów, a także innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

10.Uczestnik Imprezy, w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub mienia na terenie Imprezy powinien:

a)natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;

b)bezwzględnie stosować się do poleceń organów ochrony lub przedstawicieli Organizatora;

c)kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;

d)unikać wywoływania paniki;

e)bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§ 4 OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

1.Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

2.Organizator informuje, że nawet wdrożenie przez Organizatora, przy organizacji Imprezy, wszelkich koniecznych procedur w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego oraz zastosowanie przez Uczestnika wszelkich wymaganych środków bezpieczeństwa epidemicznego nie wyklucza całkowicie ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub innym organizmem chorobotwórczym (patogenem).

3.Organizator informuje, że nie zapewnia ubezpieczenia (np. od następstw nieszczęśliwych wypadków), które obejmowałoby swoim zakresem choroby, wypadki, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w związku z udziałem w Imprezie.

4.Organizator informuje, że każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć swoje rzeczy przed zaginięciem oraz nie powinien ich pozostawiać bez nadzoru w trakcie trwania Imprezy.

§ 5 POZOSTAŁE OGRANICZENIA

1.Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym (np. happeningów, zbierania podpisów) na terenie Imprezy podczas jego trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

2.Zabrania się prezentowania w trakcie Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

§ 6 REKLAMACJE

1.Reklamacje związane z Imprezą mogą być składane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub przesłane e-mailem na adres: contact@fkpscorpio.pl w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Imprezy.

2.Składający reklamację winien podać: imię i nazwisko, przyczynę reklamacji, adres do korespondencji oraz adres e-mail.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona, a składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W przypadku, kiedy Organizator stwierdzi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym zasad lub warunków uczestnictwa w Imprezie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Imprezy i nakazania Uczestnikowi opuszczenia terenu Imprezy. W przypadku wykluczenia, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania żadnych świadczeń przysługujących z tytułu uczestnictwa w Imprezie, a także odszkodowań lub innych rekompensat, w tym pieniężnych.

2.Na Imprezie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych mogą być sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe. Sprzedaż i podawanie mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany zasad, daty (w tym godziny), miejsca lub programu Imprezy, bez wcześniejszego uprzedzenia, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się części lub całości Imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna niezawiniona przez Organizatora przyczyna uniemożliwiająca występ danego wykonawcy lub przypadki, gdy odwołanie albo zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub zapewnienia niezakłóconego przebiegu Imprezy, w tym w przypadku wprowadzenia przez władze publiczne określonych ograniczeń w zakresie organizacji imprez, które uniemożliwiają odbycie się części lub całości Imprezy. W przypadkach, o których mowa powyżej, Uczestnikom przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa lub wynikające z odpowiednich odrębnych oświadczeń Organizatora lub regulaminów (np. regulaminu sprzedaży obowiązującego u podmiotu trzeciego, odpowiedzialnego za sprzedaż i dystrybucję biletów wstępu na daną Imprezę).

4.Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

5.Niezależnie od postanowień ust. 4 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów i partnerów Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor lub partner może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

6.Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

7.Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na terenie Imprezy oraz na stronie www.fkpscorpio.pl, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres office@fkpscorpio.pl, jest przesyłany w formie e-mail.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

9.We wszystkich sprawach dotyczących Imprezy, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO IMPREZY ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

1. Postanowienia w zakresie organizacji Imprezy

1)Organizator udostępnia w ramach 50% dopuszczalnej liczby miejsc przewidzianych w danym obiekcie, w którym odbywa się Impreza, zgodnie z przeznaczeniem tego obiektu oraz obowiązującymi w tym zakresie normami.

2)W zależności od możliwości oraz rozmiaru obiektu, w którym odbywa się Impreza, Organizator może dokonać podziału widowni na strefy, w ramach których zapewnia dedykowane toalety oraz punkty gastronomiczne, aby ograniczyć przemieszczanie się osób po obiekcie.

3)W przypadku Imprez, w ramach których udostępniane są strefy z miejscami siedzącymi, rzędy na widowni są zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Uczestnikami, z wyłączeniem Uczestników, którzy:

a)biorą udział w Imprezie z dzieckiem do ukończenia przez nie 13. roku życia,

b)są osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie;

c)wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

4)W ramach Imprez, w których funkcjonuje strefa dla widowni stojącej:

a)Organizator wprowadza oznaczenia poziome, wydzielające odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego;

b)publiczność usytuowana jest w odległości minimum 2 (dwóch) metrów od sceny/wykonawców, a w przypadku występów wokalnych - minimum 6 (sześć) metrów.

5)Na terenie Imprezy obowiązuje nakaz poruszania się w ramach specjalnie do tego przygotowanych i oznaczonych, jednokierunkowych ciągów komunikacyjnych, skierowanych w stronę sali, w której odbywa się Impreza i z powrotem. Wejście oraz wyjście z terenu Imprezy następuje z zachowaniem odpowiednich odstępów czasowych lub z podziałem na grupy (odrębne sekcje/wejścia).

6)Pierwszeństwo przy wejściu oraz wyjściu z terenu Imprezy mają osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele ustawowi z dziećmi do 13. roku życia.

7)Organizator zapewnia oraz zachowuje następujące środki higieny:

a)przy wejściu i wyjściu z terenu Imprezy, a także w toaletach i szatniach udostępnia środki do dezynfekcji;

b)w toaletach udostępnia wyłącznie bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe;

c)umieszcza w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);

d)zapewnia sprzątanie oraz dezynfekcję toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.

8)Organizator zapewnia na terenie Imprezy:

a)dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;

b)instrukcje BHP, uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym w formie specjalnych tablic oraz komunikatów głosowych.

9)Teren Imprezy jest odpowiednio wietrzony i wentylowany przed, w trakcie i po Imprezie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

10)Członkowie ochrony lub przedstawiciele Organizatora wykonujący czynności w ramach Imprezy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk). Członkowie ochrony lub przedstawiciele Organizatorawykonujący czynności związane z przeszukaniem Uczestników lub ich mienia są zobowiązani do regularnej dezynfekcji rąk.

11)Organizator wyznacza koordynatora do spraw zdrowotnych, w celu wykonywania czynności związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (dalej: „Koordynator”).

12)Odrębne zasady bezpieczeństwa epidemicznego mogą również obowiązywać na terenie Imprezy w zakresie działalności gastronomicznej i handlowej. Zasady te wprowadza i nadzoruje ich przestrzeganie właściciel obiektu, w którym odbywa się Impreza.

2. Obowiązki osób, przebywających na terenie Imprezy

1)Każda osoba, przebywająca na terenie Imprezy jest zobowiązana do przestrzeganie obowiązku zachowania odległości od innych osób, nie mniej niż 1,5 (półtora) metra, a w przypadku kolejek, w tym przed wejściem oraz wyjściem z terenu Imprezy – nie mniejszej niż 2 (dwa) metry, z zastrzeżeniem pkt 1) ppkt 3) lit. a)-c) Załącznika.

2)Organizator ustanawia obowiązek poruszanie się po terenie Imprezy zgodnie z oznaczeniami, w tym wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi oraz przestrzegania poleceń ochrony lub przedstawicieli Organizatora, w tym Koordynatora. Zakazuje się przebywania przez Uczestnika na terenie Imprezy poza strefami wyznaczonymi przez Organizatora i oznaczonymi jako dostępne.

3)Każda osoba, przebywająca na terenie Imprezy ma obowiązek wyposażenie się, we własnym zakresie i na własny koszt, w materiały ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki, przyłbice, itp., a także zakrywania nosa oraz ust, przez cały czas przebywania na terenie Imprezy oraz tuż przed wejściem na terenem Imprezy. Osoby przebywające na ternie Imprezy zobowiązane są do stosowanie dostępnych na terenie Imprezy środków dezynfekcji rąk.

4)Uczestnicy Imprezy zajmują swoje miejsce na Imprezie zgodnie z informacją na Bilecie albo, w przypadku braku takiej informacji, zgodnie ze wskazaniem Organizatora lub członków ochrony lub przedstawicieli Organizatora, w tym Koordynatora.

3. Stan zdrowia osób, wchodzących na terenie Imprezy

1)W ramach Imprezy Organizator jest uprawniony do weryfikacji stanu zdrowia osób, wchodzących na teren Imprezy, na zasadach opisanych poniżej.

2)Decydując się na udział w Imprezie Uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, a także nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, zrezygnuje z udziału w Imprezie i powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Organizatora.

3)Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Organizator udostępnia Uczestnikom deklarację zdrowia Uczestnika (dalej: „Deklaracja”) (do pobrania tutaj). Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania Deklaracji i jej przekazania Organizatorowi przy wejściu na teren Imprezy. Deklaracje są przechowywane przez Organizatora nie dłużej niż 14 (czternaście) dni od daty zakończenia Imprezy, z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej.

4)Członkowie ochrony lub przedstawiciele Organizatora, w tym Koordynator są uprawnieni do odmowy danemu Uczestnikowi wstępu na teren Imprezy w przypadku, jeśli:

a)Uczestnik nie złożył Deklaracji, zgodnie z pkt 3) powyżej;

b)z Deklaracji wynika, że stan zdrowia Uczestnika stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, przebywających na terenie Imprezy.

5)Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiednich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a także przekazania im danych osobowych Uczestnika zawartych w Deklaracji.